Sprits (Ethanol)

  • Produkte
Produktname Art-Nr. 2 Verkaufsgebinde CAS-Nr. EG-Nr. Gebinde

A15-A Alkohol abs. 5ppm Bitrex

191-BKW2/1 Bahnkesselwagen 2 Achs (15 To) 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 1% DEP

201-BKW2 Bahnkesselwagen 2-Achs 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 1% DEP

201-VL52-O BleKa., 20 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 1% DEP

201-BOXPA Boxpalette, 750 kg 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-VL60T1 ChrCont., 750 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-VL50TN BleSpuFa, 160 kg, neu, ntr, mw 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-VL63T-1 PlaCont., 780 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-BULK lose 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-BKW2 Bahnkesselwagen 2-Achs 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-VL61T1 ChrCont., 600 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-VL53TE BleKa., 7.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit nicht denat.

189 lose 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit nicht denat.

189-BOXPA Boxpalette, 500 - 750 kg 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit nicht denat.

189-BKW4 Bahnkesselwagen 4-Achs 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit nicht denat.

189-VL52-O BleKa, 20 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit nicht denat.

189-V-50-O BleSpuFa., 150 kg., orig., ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit nicht denat.

189-VL50TN BleSpuFa, 160 kg, neu, ntr, mw 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit nicht denat.

189-VL63T-1 PlaCont., 750 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-VL50TE BleSpuFa, 160 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-VL50TN BleSpuFa, 160 kg, neu, ntr, mw 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-V-50-O BleSpuFa., 120 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-VL60T1 ChrCont., 750 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-VL63T-1 PlaCont., 750 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-BULK lose 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% EtAc

199-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% EtAc

199-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% EtAc

199-VL61T1 ChrCont., 600 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% EtAc

199-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% EtAc

199-VL53TE BleKa., 7.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% EtAc

199-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% EtAc

199-BULK lose 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% MEK

179-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% MEK

179-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% MEK

179-VL50TE BleSpuFa, 160 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% MEK

179-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% MEK

179-VL50TN BleSpuFa, 160 kg, neu, ntr, mw 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% MEK

179-VL53TE BleKa., 7.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% MEK

179-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% MEK

179-VL63T-1 PlaCont., 750 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% MEK

179-BULK lose 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2.5% Keton

184-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2.5% Keton

184-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2.5% Keton

184-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2.5% Keton

184-VL50TE BleSpuFa, 160 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2.5% Keton

184-VL53TE BleKa., 7.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2.5% Keton

184-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2.5% Keton

184-VL50TTE BleSpuFa, 160 kg, rek., ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2.5% Keton

184-V-87TU Faltbox f. 20 Flaschen à 1 Lt. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL50TE BleSpuFa, 160 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL61T1 ChrCont., 600 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL50TN BleSpuFa, 160 kg, neu, ntr, mw 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL53TE BleKa., 7.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL60T1 ChrCont., 750 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-V-50-O BleSpuFa., 160 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL63T-1 PlaCont., 750 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-BULK lose 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-V-87TU Faltbox f. 20 Flaschen à 1 Lt. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. nicht denat

188-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. nicht denat

188-VL50TE BleSpuFa, 160 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. nicht denat

188-VL52-O BleKa., 20 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. nicht denat

188-VL50TN BleSpuFa, 160 kg, neu, ntr, mw 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. nicht denat

188-VL53TE BleKa., 7.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. nicht denat

188-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. nicht denat

188-V-50-O BleSpuFa., 120 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. nicht denat

188-VL63T-1 PlaCont., 750 kg, neu, mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. nicht denat

188-BULK lose 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 1% Toluol

196-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 1% Toluol

196-VL50TE BleSpuFa, 160 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 1% Toluol

196-VL63T-1 PlaCont., 780 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 1% Toluol

196-BULK lose 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% EtAc

195-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% EtAc

195-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% EtAc

195-VL61T1 ChrCont., 600 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% EtAc

195-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% EtAc

195-VL53TE BleKa., 7.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% EtAc

195-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% EtAc

195-VL60T1 ChrCont., 800 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% EtAc

195-BULK lose 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% EtAc

195-VL63T-1 PlaCont., 750 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL60T1 ChrCont., 800 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL53TE BleKa., 8 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL61T1 ChrCont., 640 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL50TE BleSpuFa, 160 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL50TN BleSpuFa, 160 kg, neu, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-V-87TU Faltbox f. 20 Flaschen à 1 Lt. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL63T-1 PlaCont., 780 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-BULK lose 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL50TN BleSpuFa, 160 kg, neu, ntr, mw 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL61T1 ChrCont., 600 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL53TE BleKa., 7.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL60T1 ChrCont., 800 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL63T-1 PlaCont., 780 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-BULK lose 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-V-87TU Faltbox f. 20 Flaschen à 1 Lt. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL50TTE BleSpuFa, 160 kg, rek., ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (IPA)

190-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (IPA)

190-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (IPA)

190-VL53TE BleKa., 8 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (IPA)

190-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (IPA)

190-VL60T1 ChrCont., 800 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (MEK)

182-VL50TL BleSpuFa 170 kg, neu, inla, ew 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (MEK)

182-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (MEK)

182-VL61T1 ChrCont., 650 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (MEK)

182-VL53TE BleKa., 8 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (MEK)

182-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL61T1 ChrCont., 600 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL50TE BleSpuFa, 160 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL50TN BleSpuFa, 160 kg, neu, ntr, mw 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL53TE BleKa., 8 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL60T1 ChrCont., 800 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-V-87TU/1 Faltbox f. 20 Flaschen à 1 Lt. 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL63T-1 PlaCont., 780 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-BULK lose 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL50TTE BleSpuFa, 160 kg, rek., ew. 64-17-5 200-578-6

F15-A Feinsprit nicht denat.

586857-VL52-O BleKa., 20 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

F15-A Feinsprit nicht denat.

586857-V-50-O BleSpuFa., 150 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

Brennsprit

171-VL53TE BleKa., 7.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

Brennsprit

171-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

Brennsprit

171-V-87TU/1 Faltbox f. 20 Flaschen à 1 Lt. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 4% Methanol

534483-V-50-O BleSpuFa., 156 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 4% Methanol

534483-BOXPA Boxpalette, 750 kg 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 4% Methanol

534483-VL53-O BleKa., 7 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% Methanol

613544-V-50-O BleSpuFa., 150 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% Methanol

613544-BOXPA Boxpalette, 500 - 750 kg 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 0.9% CHexan

187-V-50-O/1 BleSpuFa., 150 kg., orig., ew. 64-17-5 200-578-6

F25-AC Feinsprit nicht denat.

524592-BOXPA Boxpalette, 500 - 750 kg 64-17-5 200-578-6

F25-AC Feinsprit nicht denat.

524592-V-50-O BleSpuFa., 150 kg., orig., ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5ppm Bitrex

192 lose 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5ppm Bitrex

192-BOXPA Boxpalette, 750.75 kg 64-17-5 200-578-6

F15-BIO-Knospe Biol. Ethanol

672771-VL62-O ChrCont., 750 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5%IPA (Bitrex)

589046-BULK lose 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 44% (MEK)

667665-VL63T-1 PlaContEX mA,780KG,neutr,mw 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 50% (MEK)

667526-VL63T-1 PlaContEX mA,780KG,neutr,mw 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 62% (MEK)

667518-VL63T-1 PlaContEX mA,780KG,neutr,mw 64-17-5 200-578-6

Aktive Filter:

×
Galvano, PArtnerschaft

MacDermid Enthone Industrial Solutions und Erne surface AG spannen ihre Kräfte zusammen

Es freut uns ausserordentlich Ihnen mitzuteilen, dass die Firmen MacDermid Enthone Industrial Solutions (MEIS) und Erne Surface AG (ESAG), Tochter der Thommen-Furler Group, eine strategische Partnerschaft eingegangen sind.

Weiter
×