Sprits (Ethanol)

  • Produkte
Produktname Art-Nr. 2 Verkaufsgebinde CAS-Nr. EG-Nr. Gebinde

A15-A Alkohol abs. 5ppm Bitrex

191-BKW2/1 Bahnkesselwagen 2 Achs (15 To) 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 1% DEP

201-BKW2 Bahnkesselwagen 2-Achs 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 1% DEP

201-VL52-O BleKa., 20 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 1% DEP

201-BOXPA Boxpalette, 750 kg 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-BKW2 Bahnkesselwagen 2-Achs 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-VL61T1 ChrCont., 600 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-VL53TE BleKa., 7.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-VL60T1 ChrCont., 750 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-VL50TN BleSpuFa, 160 kg, neu, ntr, mw 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-VL63T-1 PlaCont., 780 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5% IPA

185-BULK lose 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit nicht denat.

189-VL50TN BleSpuFa, 160 kg, neu, ntr, mw 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit nicht denat.

189-VL63T-1 PlaCont., 750 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit nicht denat.

189 lose 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit nicht denat.

189-BOXPA Boxpalette, 500 - 750 kg 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit nicht denat.

189-BKW4 Bahnkesselwagen 4-Achs 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit nicht denat.

189-VL52-O BleKa, 20 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit nicht denat.

189-V-50-O BleSpuFa., 150 kg., orig., ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-VL50TE BleSpuFa, 160 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-VL50TN BleSpuFa, 160 kg, neu, ntr, mw 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-V-50-O BleSpuFa., 120 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-VL60T1 ChrCont., 750 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-VL63T-1 PlaCont., 750 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 1% Toluol

181-BULK lose 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% EtAc

199-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% EtAc

199-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% EtAc

199-VL61T1 ChrCont., 600 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% EtAc

199-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% EtAc

199-VL53TE BleKa., 7.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% EtAc

199-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% EtAc

199-BULK lose 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% MEK

179-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% MEK

179-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% MEK

179-VL50TE BleSpuFa, 160 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% MEK

179-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% MEK

179-VL50TN BleSpuFa, 160 kg, neu, ntr, mw 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% MEK

179-VL53TE BleKa., 7.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% MEK

179-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% MEK

179-VL63T-1 PlaCont., 750 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2% MEK

179-BULK lose 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2.5% Keton

184-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2.5% Keton

184-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2.5% Keton

184-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2.5% Keton

184-VL50TE BleSpuFa, 160 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2.5% Keton

184-VL53TE BleKa., 7.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2.5% Keton

184-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2.5% Keton

184-VL50TTE BleSpuFa, 160 kg, rek., ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 2.5% Keton

184-V-87TU Faltbox f. 20 Flaschen à 1 Lt. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL50TE BleSpuFa, 160 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL61T1 ChrCont., 600 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL50TN BleSpuFa, 160 kg, neu, ntr, mw 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL53TE BleKa., 7.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL60T1 ChrCont., 750 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-V-50-O BleSpuFa., 160 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-VL63T-1 PlaCont., 750 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-BULK lose 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% IPA

180-V-87TU Faltbox f. 20 Flaschen à 1 Lt. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. nicht denat

188-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. nicht denat

188-VL50TE BleSpuFa, 160 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. nicht denat

188-VL52-O BleKa., 20 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. nicht denat

188-VL50TN BleSpuFa, 160 kg, neu, ntr, mw 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. nicht denat

188-VL53TE BleKa., 7.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. nicht denat

188-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. nicht denat

188-V-50-O BleSpuFa., 120 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. nicht denat

188-VL63T-1 PlaCont., 750 kg, neu, mw. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. nicht denat

188-BULK lose 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 1% Toluol

196-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 1% Toluol

196-VL50TE BleSpuFa, 160 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 1% Toluol

196-VL63T-1 PlaCont., 780 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 1% Toluol

196-BULK lose 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% EtAc

195-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% EtAc

195-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% EtAc

195-VL61T1 ChrCont., 600 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% EtAc

195-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% EtAc

195-VL53TE BleKa., 7.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% EtAc

195-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% EtAc

195-VL60T1 ChrCont., 800 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% EtAc

195-BULK lose 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% EtAc

195-VL63T-1 PlaCont., 750 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL60T1 ChrCont., 800 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL53TE BleKa., 8 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL61T1 ChrCont., 640 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL50TE BleSpuFa, 160 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL50TN BleSpuFa, 160 kg, neu, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-V-87TU Faltbox f. 20 Flaschen à 1 Lt. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-VL63T-1 PlaCont., 780 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2% MEK

177-BULK lose 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL50TN BleSpuFa, 160 kg, neu, ntr, mw 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL61T1 ChrCont., 600 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL53TE BleKa., 7.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL60T1 ChrCont., 800 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL63T-1 PlaCont., 780 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-BULK lose 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-V-87TU Faltbox f. 20 Flaschen à 1 Lt. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 2.5% Keton

178-VL50TTE BleSpuFa, 160 kg, rek., ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (IPA)

190-VL51TE BleSpuFa, 45 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (IPA)

190-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (IPA)

190-VL53TE BleKa., 8 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (IPA)

190-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (IPA)

190-VL60T1 ChrCont., 800 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (MEK)

182-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (MEK)

182-VL61T1 ChrCont., 650 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (MEK)

182-VL53TE BleKa., 8 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (MEK)

182-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 70% (MEK)

182-VL50TL BleSpuFa 170 kg, neu, inla, ew 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL52TE BleKa., 20 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL61T1 ChrCont., 600 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL50TE BleSpuFa, 160 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL50TN BleSpuFa, 160 kg, neu, ntr, mw 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL50TT BleSpuFa, 160 kg, rek., mw. 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL53TE BleKa., 8 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL60T1 ChrCont., 800 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-V-87TU/1 Faltbox f. 20 Flaschen à 1 Lt. 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL63T-1 PlaCont., 780 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-BULK lose 64-17-5 200-578-6

S15 Sekundasprit 2.5% Keton

169-VL50TTE BleSpuFa, 160 kg, rek., ew. 64-17-5 200-578-6

F15-A Feinsprit nicht denat.

586857-VL52-O BleKa., 20 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

F15-A Feinsprit nicht denat.

586857-V-50-O BleSpuFa., 150 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

Brennsprit

171-VL53TE BleKa., 7.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

Brennsprit

171-VL54TE BleKa., 4.5 kg, neu, ew. 64-17-5 200-578-6

Brennsprit

171-V-87TU/1 Faltbox f. 20 Flaschen à 1 Lt. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 4% Methanol

534483-V-50-O BleSpuFa., 156 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 4% Methanol

534483-BOXPA Boxpalette, 750 kg 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 4% Methanol

534483-VL53-O BleKa., 7 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% Methanol

613544-V-50-O BleSpuFa., 150 kg, orig., ew. 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 5% Methanol

613544-BOXPA Boxpalette, 500 - 750 kg 64-17-5 200-578-6

A15-A Alkohol abs. 0.9% CHexan

187-V-50-O/1 BleSpuFa., 150 kg., orig., ew. 64-17-5 200-578-6

F25-AC Feinsprit nicht denat.

524592-BOXPA Boxpalette, 500 - 750 kg 64-17-5 200-578-6

F25-AC Feinsprit nicht denat.

524592-V-50-O BleSpuFa., 150 kg., orig., ew. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5ppm Bitrex

192 lose 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5ppm Bitrex

192-BOXPA Boxpalette, 750.75 kg 64-17-5 200-578-6

F15-BIO-Knospe Biol. Ethanol

672771-VL62-O ChrCont., 750 kg, mw. 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 5%IPA (Bitrex)

589046-BULK lose 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 44% (MEK)

667665-VL63T-1 PlaContEX mA,780KG,neutr,mw 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 50% (MEK)

667526-VL63T-1 PlaContEX mA,780KG,neutr,mw 64-17-5 200-578-6

F25-A Feinsprit 62% (MEK)

667518-VL63T-1 PlaContEX mA,780KG,neutr,mw 64-17-5 200-578-6

Aktive Filter:

×
ChemCare Visualisierung

ChemCare® – Für einen sorgenfreien Umgang mit Chemikalien, Schmierstoffen, Industrie- und Sonderabfällen

Die Unternehmen der Thommen-Furler Group als Partner für die Beschaffung von Chemikalien und Schmierstoffen, für die Umwelttechnik und für das Recycling von Industrie- und Sonderabfällen, bieten Ihnen eine nicht nur umweltgerechte, sondern auch überaus wirtschaftlich interessante, integrale Lösung aus ein- und derselben Hand.

Weiter
×