Säuren

  • Produkte
Produktname Art-Nr. 2 Verkaufsgebinde CAS-Nr. EG-Nr. Gebinde

Salpetersäure 60% techn. rein

579-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 60% techn. rein

579-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 60% techn. rein

579-VS30TC ChrCont., 650 kg, mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 60% techn. rein

579-VS35TN PlaFa., 250 kg, neu, mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 60% techn. rein

579-VS36TE PlaKa., 5 kg, neu, ew. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 60% techn. rein

579-VS34TE PlaKa., 50 kg, neu, ew. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 60% techn. rein

579-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 60% techn. rein

579-VL56TE PlaKa., 25 kg, neu, ew. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 60% techn. rein

579-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 60% techn. rein

579-VS120TE Fass 1H1, 140 kg, neu, ew. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 60% techn. rein

579-BULK lose 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 60% techn. rein

579-VS35TE PlaFa., 250 kg, neu, ew. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 60% techn. rein

579-V-87TU GG-Faltbox: 15 Flaschen à 1kg 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 60% techn. rein

579-VS31T- PlaCont., 650 kg, mw. 7697-37-2 231-714-2

Ameisensäure 85% techn. rein

586-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 64-18-6 200-579-1

Ameisensäure 85% techn. rein

586-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 64-18-6 200-579-1

Ameisensäure 85% techn. rein

586-VS35TN PlaFa., 200 kg, neu, mw. 64-18-6 200-579-1

Ameisensäure 85% techn. rein

586-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 64-18-6 200-579-1

Ameisensäure 85% techn. rein

586-VS36TE PlaKa., 5 kg, neu, ew. 64-18-6 200-579-1

Ameisensäure 85% techn. rein

586-VS37TE PlaKa., 10 kg, neu, ew. 64-18-6 200-579-1

Ameisensäure 85% techn. rein

586-VS34TE PlaKa., 50 kg, neu, ew. 64-18-6 200-579-1

Ameisensäure 85% techn. rein

586-V-87TU Faltbox f. 15 Flaschen à 1 Lt. 64-18-6 200-579-1

Ameisensäure 85% techn. rein

586-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 64-18-6 200-579-1

Ameisensäure 85% techn. rein

586-VL56TE PlaKa., 25 kg, neu, ew. 64-18-6 200-579-1

Ameisensäure 85% techn. rein

586-VS31T- PlaCont., 400 kg, mw. 64-18-6 200-579-1

Ameisensäure 85% techn. rein

586-VS31T-/1 PlaCont., 700 kg, mw. 64-18-6 200-579-1

Ameisensäure 85% techn. rein

586-VS31T-/2 PlaCont., 600 kg, mw. 64-18-6 200-579-1

Ameisensäure 85% techn. rein

586-BULK lose 64-18-6 200-579-1

Ameisensäure 85% techn. rein

586-VS35TE PlaFa., 200 kg, neu, ew. 64-18-6 200-579-1

Ameisensäure 85% techn. rein

586-VS32T-/1 PlaCont., 823 kg, mw. 64-18-6 200-579-1

Ameisensäure 85% techn. rein

586-VS32T-/2 PlaCont., 706 kg, mw. 64-18-6 200-579-1

Schwefelsäure 35% verdünnt

556-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 35% verdünnt

556-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 35% verdünnt

556-VS37TE PlaKa., 10 kg, neu, ew. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 35% verdünnt

556-VL56TR PlaKa., 30 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 35% verdünnt

556-BULK lose 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 35% verdünnt

556-VS120TE Fass 1H1, 150 kg, ew. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 96% techn. rein

549-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 96% techn. rein

549-VS35TN PlaFa., 180 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 96% techn. rein

549-VS31T- PlaCont., 800 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 96% techn. rein

549-VS36TE PlaKa., 5 kg, neu, ew. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 96% techn. rein

549-VS31T-/2 PlaCont., 650 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 96% techn. rein

549-VS34TE PlaKa., 50 kg, neu, ew. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 96% techn. rein

549-VS34TR/1 PlaKa., 70 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 96% techn. rein

549-VL56TR PlaKa., 54 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 96% techn. rein

549-VL56TE PlaKa., 25 kg, neu, ew. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 96% techn. rein

549-VS31T-/3 PlaCont., 900 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 96% techn. rein

549-VL56TR/1 PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 96% techn. rein

549-VS37TE PlaKa., 10 kg, neu, ew. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 96% techn. rein

549-VS32T- PlaCont., 1200 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 96% techn. rein

549-BULK lose 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 96% techn. rein

549-V-87TU GG-Faltbox: 15 Flaschen à 1kg 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 96% techn. rein

549-V-87TU/1 GG-Faltbox 15 Flaschen à 1.7kg 7664-93-9 231-639-5

Essigsäure 80% techn. rein

610 lose 64-19-7 200-580-7

Essigsäure 80% techn. rein

610-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mv. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure 80% techn. rein

610-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure 80% techn. rein

610-VS37TE PlaKa., 10 kg, neu, ew. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure 80% techn. rein

610-VS35TN PlaFa., 200 kg, neu, mw. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure 80% techn. rein

610-VS36TE PlaKa., 5 kg, neu, ew. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure 80% techn. rein

610-VS35TE PlaFa., 200 kg, neu, ew. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure 80% techn. rein

610-VS34TE PlaKa., 50 kg, neu, ew. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure 80% techn. rein

610-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure 80% techn. rein

610-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure 80% techn. rein

610-VL56TE PlaKa., 25 kg, neu, ew. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure 80% techn. rein

610-VS31T- PlaCont., 600 kg, mw. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure 80% techn. rein

610-V-87TU GG-Faltbox: 15 Flaschen à 1kg 64-19-7 200-580-7

Salzsäure 32% (FG)

531-VS35TN PlaFa., 200 kg, neu, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32% (FG)

531-VS36TE PlaKa., 5 kg, neu, ew. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32% (FG)

531-VS37TE PlaKa., 11 kg, neu, ew. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32% (FG)

531-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32% (FG)

531-VS31T- PlaCont., 650 kg, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32% (FG)

531-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32% (FG)

531-VS34TR/1 PlaKa., 55 kg, rek., mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32% (FG)

531-VL56TR PlaKa., 32 kg, rek., mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32% (FG)

531-VL56TE PlaKa., 25 kg, neu, ew. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32% (FG)

531-VS31T-/1 PlaCont., 550 kg, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32% (FG)

531-V-87TU/1 GG-Faltbox: 15 Flaschen à 1kg 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32% (FG)

531-VS32T-/1 PlaCont., 900 kg, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32% (FG)

531-VL56TE/1 PlaKa., 23 kg, neu, ew. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32% (FG)

531-VL56TR/1 PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32% (FG)

531-BULK lose 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32% (FG)

531-VS35TE PlaFa., 200 kg, neu, ew. 7647-01-0 231-595-7

Zitronensäure 50% (FG, PG)

639-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 77-92-9 201-069-1

Zitronensäure 50% (FG, PG)

639-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 77-92-9 201-069-1

Zitronensäure 50% (FG, PG)

639-VS31T- PlaCont., 640 kg, mw. 77-92-9 201-069-1

Zitronensäure 50% (FG, PG)

639-VL56TN PlaKa., 25 kg, neu, mw. 77-92-9 201-069-1

Zitronensäure 50% (FG, PG)

639-VL56TE PlaKa., 25 kg, neu, ew. 77-92-9 201-069-1

Zitronensäure 50% (FG, PG)

639-VL62-O PlaCont., 1200 kg, orig., ew. 77-92-9 201-069-1

Zitronensäure 50% (FG, PG)

639/1 lose 77-92-9 201-069-1

Zitronensäure 50% (FG, PG)

639-VS36TE PlaKa., 6 kg, neu, ew. 77-92-9 201-069-1

Zitronensäure 50% (FG, PG)

639-V-87TU GG-Faltbox: 15 Flaschen à 1kg 77-92-9 201-069-1

Essigsäure chemisch rein

611 lose 64-19-7 200-580-7

Essigsäure chemisch rein

611-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure chemisch rein

611-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure chemisch rein

611-VS35TN PlaFa., 200 kg, neu, mw. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure chemisch rein

611-VS35TE PlaFa., 200 kg, neu, ew. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure chemisch rein

611-TC Tankcontainer (25 to) 64-19-7 200-580-7

Essigsäure chemisch rein

611-VL56TE PlaKa., 25 kg, neu, ew. 64-19-7 200-580-7

Phosphorsäure 75% (FG)

615-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 75% (FG)

615-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 75% (FG)

615-VS35TN PlaFa., 200 kg, neu, mw. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 75% (FG)

615-VS35TE PlaFa., 200 kg, neu, ew. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 75% (FG)

615-VS36TE PlaKa., 6 kg, neu, ew. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 75% (FG)

615-VS37TE PlaKa., 10 kg, neu, ew. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 75% (FG)

615-VS34TR/1 PlaKa., 67.5 kg, rek., mw. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 75% (FG)

615-VS31T- PlaCont., 900 kg, mw. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 75% (FG)

615-VS32T- PlaCont., 1200 kg, mw. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 75% (FG)

615-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 75% (FG)

615-VS31T-/1 PlaCont., 800 kg, mw. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 75% (FG)

615-VS31T-/2 PlaCont., 650 kg, mw. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 75% (FG)

615-BULK lose 7664-38-2 231-633-2

Salpetersäure 25% techn. verd.

100317-BULK lose 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 30% techn. verd.

582-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 30% techn. verd.

582-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 30% techn. verd.

582-VL56TR PlaKa., 35 kg, rek., mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 30% techn. verd.

582-VS31T- PlaCont., 700 kg, mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 30% techn. verd.

582-BULK lose 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 30% techn. verd.

582-VL56TE PlaKa., 35 kg, neu, ew. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 47% techn. verd.

583-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 47% techn. verd.

583-BULK lose 7697-37-2 231-714-2

Salzsäure 10% verdünnt

533-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 10% verdünnt

533-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 10% verdünnt

533-VS37TE PlaKa., 10 kg, neu, ew. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 10% verdünnt

533-VS31T- PlaCont., 600 kg, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 10% verdünnt

533-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 10% verdünnt

533-BULK lose 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 15% verdünnt

540-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 15% verdünnt

540-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 15% verdünnt

540-VL56TE PlaKa., 25 kg, neu., ew. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 15% verdünnt

540-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 15% verdünnt

540-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 15% verdünnt

540-BULK lose 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 16% verdünnt

537-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 16% verdünnt

537-VS37TE PlaKa., 10 kg, neu, ew. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 16% verdünnt

537-VS31T- PlaCont., 600 kg, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 16% verdünnt

537-BULK lose 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 18% verdünnt

532-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 18% verdünnt

532-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 18% verdünnt

532-VS35TN PlaFa., 200 kg, neu, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 18% verdünnt

532-VS36TE PlaKa., 5 kg, neu, ew. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 18% verdünnt

532-VS37TE PlaKa., 10 kg, neu, ew. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 18% verdünnt

532-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 18% verdünnt

532-VS31T- PlaCont., 650 kg, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 18% verdünnt

532-VS31T-/1 PlaCont., 500 kg, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 18% verdünnt

532-BULK lose 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 18%, inhibiert

543312-BULK lose 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 20% verdünnt

541-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 20% verdünnt

541-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 20% verdünnt

541-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 20% verdünnt

541-VS31T- PlaCont., 650 kg, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 20% verdünnt

541-BULK lose 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 25% verdünnt

538-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 25% verdünnt

538-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 25% verdünnt

538-VS35TN PlaFa., 200 kg, neu, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 25% verdünnt

538-VS31T- PlaCont., 650 kg, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 25% verdünnt

538-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 25% verdünnt

538-BULK lose 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 25% verdünnt

538-VS35TE PlaFa,200KG,neu,blau,ew 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 30% technisch

535-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 30% technisch

535-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 30% technisch

535-BULK lose 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32% technisch

523194-VS32T-/1 PlaCont., 1150 kg, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32% technisch

523194-BULK lose 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32% technisch

523194-VS35TE PlaFa., 200 kg, neu, ew. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32% technisch

523194-VL56TE PlaKa., 25 kg, neu, ew. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 32%, inhibiert

541237-BULK lose 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 37% chem. rein

534-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 37% chem. rein

534-BULK lose 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 37% chem. rein

534-VS35TE PlaFa., 200 kg, neu, ew. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 37% chem. rein

534-VL56TE PlaKa., 25 kg, neu, ew. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 37% chem. rein

534-VS31T-/1 PlaCont., 720 kg, mw. 7647-01-0 231-595-7

Schwefelsäure 25% verdünnt

560-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 25% verdünnt

560-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 25% verdünnt

560-VS36TE PlaKa., 5 kg, neu, ew. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 25% verdünnt

560-VS31T- PlaCont., 700 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 25% verdünnt

560-BULK lose 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 25% verdünnt

560-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 27% verdünnt

676975-BULK lose 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 30% verdünnt

557-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 30% verdünnt

557-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 30% verdünnt

557-VS37TE PlaKa., 10 kg, neu, ew. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 30% verdünnt

557-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 30% verdünnt

557-VS35TN PlaFa., 200 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 30% verdünnt

557-VS36TE/1 PlaKa., 5 kg, neu, ew. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 30% verdünnt

557-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 30% verdünnt

557-VS31T- PlaCont., 700 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 30% verdünnt

557-BULK lose 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 32% verdünnt

567-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 32% verdünnt

567-BULK lose 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 38% verdünnt

555-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 38% verdünnt

555-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 38% verdünnt

555-VS35TN PlaFa., 250 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 38% verdünnt

555-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 38% verdünnt

555-VL56TE PlaKa., 25 kg, neu, ew. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 38% verdünnt

555-VS31T- PlaCont., 750 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 38% verdünnt

555-BULK lose 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 38% verdünnt

555-VS31T-/1 PlaCont., 700 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 38% verdünnt

555-VS35TE PlaFa., 250 kg, neu, ew. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 38% verdünnt

555-VS34TE PlaKa., 50 kg, neu, ew. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 38% verdünnt

555-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 40% verdünnt

554-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 40% verdünnt

554-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 40% verdünnt

554-VS35TN PlaFa., 200 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 40% verdünnt

554-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 40% verdünnt

554-VS31T-/1 PlaCont., 780 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 40% verdünnt

554-VS31T-/2 PlaCont., 650 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 40% verdünnt

554-BULK lose 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 40% verdünnt

554-VL56TE PlaKa., 25 kg, neu, ew. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 50% verdünnt

553-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 50% verdünnt

553-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 50% verdünnt

553-VS35TN PlaFa., 200 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 50% verdünnt

553-VS31T- PlaCont., 800 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 50% verdünnt

553-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 50% verdünnt

553-VS31T-/1 PlaCont., 650 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 50% verdünnt

553-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 50% verdünnt

553-BULK lose 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 60% verdünnt

564-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 60% verdünnt

564-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 60% verdünnt

564-VS31T- PlaCont., 900 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 60% verdünnt

564-VS35TN PlaFa., 250 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 60% verdünnt

564-VS31T-/1 PlaCont., 700 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 60% verdünnt

564-BULK lose 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 64% verdünnt

565-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 64% verdünnt

565-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 64% verdünnt

565-VS31T- PlaCont., 900 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 64% verdünnt

565-BULK lose 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 65% verdünnt

571-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 65% verdünnt

571-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 65% verdünnt

571-VS35TN PlaFa., 250 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 65% verdünnt

571-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 65% verdünnt

571-VS31T- PlaCont., 900 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 65% verdünnt

571-VS31T-/1 PlaCont., 650 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 65% verdünnt

571-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 65% verdünnt

571-BULK lose 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 76% techn. rein

551-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 76% techn. rein

551-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 76% techn. rein

551-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 76% techn. rein

551-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 76% techn. rein

551-VS31T- PlaCont., 800 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 76% techn. rein

551-VS35TN PlaFa., 250 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 76% techn. rein

551-BULK lose 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 76% techn. rein

551-VS32T-/2 PlaCont., 1200 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Luprosil BASF (FZ)

588-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 79-09-4 201-176-3

Luprosil BASF (FZ)

588-VS32T- PlaCont., 950 kg, mw. 79-09-4 201-176-3

Luprosil BASF (FZ)

588-VS32-O PlaCont., 950 kg, orig., ew. 79-09-4 201-176-3

Luprosil BASF (FZ)

588-VS35TE PlaFa., 200 kg, neu, ew. 79-09-4 201-176-3

Luprosil BASF (FZ)

588 lose 79-09-4 201-176-3

Amidosulfonsäure

931-VF73-O Originalsack à 25 kg 5329-14-6 226-218-8

Borsäure

632-VF73-O Originalsack à 25 kg 10043-35-3 233-139-2

Fumarsäure (FG)

542352-VF73-O Originalsack à 25 kg 110-17-8 203-743-0

Oxalsäure kristallisiert

626-VF73-O Originalsack à 25 kg 6153-56-6 612-167-2

Weinsäure Griess (FG)

848-VF73-O Originalsack à 25 kg 87-69-4 201-766-0

Zitronensäure anhydr. (FG PG)

635-VF73-O Originalsack à 25 kg 77-92-9 201-069-1

Zitronensäure Monohydrat (FG)

627-VF73-O Originalsack à 25 kg 5949-29-1 611-842-9

CAB-O-SIL® Kieselsäure

582784-VF73-O Originalsack à 5 kg 112945-52-5 601-216-3

Milchsäure 80% (FG) FCC E270

628-VS32-O PlaCont, 1000 kg, orig., mw. 598-82-3 209-954-4

Milchsäure 80% (FG) FCC E270

628-VS32T- PlaCont, 1200 kg, neu, mw. 598-82-3 209-954-4

Milchsäure 80% (FG) FCC E270

628-VS33-O/1 PlaKa., 30 kg, orig., ew. 598-82-3 209-954-4

Milchsäure 80% (FG) FCC E270

628-V-50-O/1 PlaFa., 240 kg, orig., ew. 598-82-3 209-954-4

Milchsäure 80% (FG) FCC E270

628-VS32-O/1 PlaCont, 1200 kg, orig., mw. 598-82-3 209-954-4

Milchsäure 80% (FG) FCC E270

672780-VS33-O PlaKa., 25 kg, orig., ew. 598-82-3 209-954-4

Schwefelsäure 47% verdünnt

666929-VS32T- PlaCont,1000KG,neutr,mw 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 47% verdünnt

666929-VS32T-/1 PlaCont,1000KG,neutr,mw 7664-93-9 231-639-5

Essigsäure E 260, Ph. Eur.

612496-VS33-O PlaKa. 25 kg, orig. ew. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure E 260, Ph. Eur.

612496-VS32-O PlaCont. 1000 kg, orig. ew. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure E 260, Ph. Eur.

612496-VS34TE PlaKa., 50 kg, neu, ew. 64-19-7 200-580-7

Thococid H

582194-VS32T- PlaCont., 1000 kg, ew.

Thococid H

582194-VS35TN PlaFa., 240 kg, neu, ew.

Ameisensäure 70% verdünnt

582872-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 64-18-6 200-579-1

Ameisensäure 70% verdünnt

582872-VL56TE PlaKa., 25 kg, neu., ew. 64-18-6 200-579-1

Essigsäure 60% verdünnt

612-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure 60% verdünnt

612-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure 60% verdünnt

612-VS35TN PlaFa., 200 kg, neu, mw. 64-19-7 200-580-7

Essigsäure 60% verdünnt

612-VS32T- Placont., 1000 kg, mw. 64-19-7 200-580-7

Salpetersäure 16% techn. verd.

525309-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 40% techn. verd.

585766-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 40% techn. verd.

585766-VS31T- PlaCont., 623 kg, mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 53% techn. verd.

582661-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 53% techn. verd.

582661-VL56TR PlaKa,25KG,hellblau,mw 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 55% techn. verd.

100320-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 55% techn. verd.

100320-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 55% techn. verd.

100320-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 55% techn. verd.

100320-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 55% techn. verd.

100320-VS31T- PlaCont., 800 kg, mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 55% techn. verd.

100320-VS31T-/1 PlaCont., 640 kg, mw. 7697-37-2 231-714-2

Schwefelsäure 20% verdünnt

558-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 20% verdünnt

558-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 20% verdünnt

558-VS35TN PlaFa., 200 kg, neu, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 20% verdünnt

558-VS31T- PlaCont., 650 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 20% verdünnt

558-VS32T- PlaCont., 1000 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Phosphorsäure 85% chem. rein

617-VS33-O PlaKa., 50 kg, orig, ew. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 85% chem. rein

617-VS31T- PlaCont., 400 kg, orig., mw. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 85% chem. rein

617-V-50-O PlaFa., 300 kg, orig., ew. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 85% chem. rein

617-VS32-O PlaCont., 1000 kg, orig., mw. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 85% chem. rein

617-VS32-O/1 PlaCont., 600 kg, orig., ew. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 85% techn. rein

616-VS32-O/1 PlaCont., 1000 kg, orig., mw. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 85% techn. rein

616-VS33-O PlaKa., 50 kg, orig, ew. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 85% techn. rein

616-VS31-O PlaCont., 400 kg, orig., mw. 7664-38-2 231-633-2

Salpetersäure 50% techn. verd.

529887-VS32T- PlaCont., 1040 kg, mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 50% techn. verd.

529887-VS31T- PlaCont., 750 kg, mw. 7697-37-2 231-714-2

Akkumulatorensäure 1.400

610351-VS33-O PlaKa., 40 kg, orig, ew. 7664-93-9 231-639-5

Akkumulatorensäure 1.400

610351-VS31T- PlaCont., 840 kg, orig, mw. 7664-93-9 231-639-5

Akkumulatorensäure 1.400

610351-VS32-O PlaCont., 1100 kg, orig, mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 96-97% chem.rein

550-VS31T- PlaCont., 1100 kg, orig., mw. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 96-97% chem.rein

550-VS33-O PlaKa., 50 kg, orig., ew. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 96-97% chem.rein

550-VS33-O/1 PlaKa., 25 kg, orig., ew. 7664-93-9 231-639-5

Schwefelsäure 65% verd. 2. Kl.

596481-VS32T- PlaCont., 1200 kg, mw. 7664-93-9 231-639-5

Lupro-Cid® NA

540218-VS32-O/1 PlaCont., 1200 kg, orig., ew

Salpetersäure 67.5% tech. rein

667382-VS31T- PlaCont., 1200kg, ew. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 68% techn. rein

667323-VL62-O PlaCont., 1200kg, orig. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 20% techn. verd.

581-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 20% techn. verd.

581-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 20% techn. verd.

581-VS31T- PlaCont., 650 kg, mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 20% techn. verd.

581-VS37TE PlaKa., 10 kg, neu, ew. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 20% techn. verd.

581-VS31T-/1 PlaCont., 500 kg, mw. 7697-37-2 231-714-2

Salpetersäure 20% techn. verd.

581-VL56TN PlaKa., 25 kg, neu, mw. 7697-37-2 231-714-2

Phosphorsäure 40% verdünnt

581984-VS31T- PlaCont., 550 kg, mw. 7664-38-2 231-633-2

Phosphorsäure 40% verdünnt

581984-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7664-38-2 231-633-2

AmProp 4060 (FZ)

597-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw.

AmProp 4060 (FZ)

597-VS31T- PlaCont., 600 kg, mw.

Salzsäure 4% verdünnt

519259-VS31T- PlaCont., 600 kg, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 6% verdünnt

539-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 6% verdünnt

539-VS31T- PlaCont., 600 kg, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 9% verdünnt

544-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 9% verdünnt

544-VS34TN PlaKa., 50 kg, neu, mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 9% verdünnt

544-VL56TR PlaKa., 25 kg, rek., mw. 7647-01-0 231-595-7

Salzsäure 9% verdünnt

544-VS31T- PlaCont., 600 kg, mw. 7647-01-0 231-595-7

Schwefelsäure 10% verdünnt

575-VS34TR PlaKa., 50 kg, rek., mw. 7664-93-9 231-639-5